Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 12 augustus t/m 19 augustus 2023

ZATERDAG 12 augustus:

18.30uur Avondmis voor Hetty Nicolaije-Peters als zeswekendienst/ voor Peter Finders (collecte)/ voor Ingeborg Fiedeldey-Mühlbach (collecte)


ZONDAG 13 augustus: NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie
11.15uur H. Mis voor Al Scholtes als eerste jaardienst/ voor Lucia Breuer-Ahn


MAANDAG 14 augustus: H. MAXIMILIAAN KOLBE.
Als Franciscaan gaf hij zijn leven in plaats van een huisvader in het kamp Auschwitz. Geen groter liefde kan iemand hebben dan degene die zijn leven geeft voor zijn vrienden.

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen


DINSDAG 15 augustus: HOOGFEEST VAN MARIA TENHEMELOPNEMING.

8.30uur géén H. Mis

BIJ GOED WEER: 18.30uur Start van de Processie naar de Lourdesgrot vanaf de Viergrenzenweg (Schuttersweide), alwaar omstreeks 19.00uur de Plechtige Eucharistieviering plaats vindt. Bij slechte weersomstandigheden gaat de viering in de St. Pauluskerk door!
Misintenties: voor de ouders Boosten-Eussen, dochter Maria en pelgrims van de Lourdesgrot/ voor de overledenen van de familie Kremer-Schoonbroodt als gest. jaardienst/ voor de ouders Delnoije-Frederiks en zoon John/ voor Maria Hellebrand en Leny Wassenberg
voor de ouders Michel en Hanny Hodenius en dochter Felicien


WOENSDAG 16 augustus; H. STEFANUS VAN HONGARIJE
Hij werd rond 970 in Esztergóm geboren. Het contact met de heilige Adalbertus van Praag en het christelijk geloof bracht hem er toe zich te laten dopen. Na de dood van zijn vader volgde hij hem op als ‘Volvoda’ der Hongaren en met Kerstmis in het jaar 1000 werd hij door de paus gezalfd en gekroond. Naast de geestelijke rijkdom van het christendom zag hij hierin een uitstekend middel om de eenheid in zijn rijk tot stand te brengen. Hij verplichtte alle stamhoofden het christendom aan te nemen. In menige oorlog behaalde hij de overwinning en bezorgde zijn volk voorspoed en een uitstekende grondwet, zonder daarbij het geestelijk welzijn uit het oog te verliezen.

19.00uur Avondmis voor Manfred Boffo


DONDERDAG 17 augustus:

8.30uur H. Mis voor de vrede.


VRIJDAG 18 augustus:

19.00uur Avondmis voor hen aan wie niemand meer denkt


ZATERDAG 19 augustus:

18.30uur Avondmis voor Ingrid Kerckhoffs-Crott als jaardienst/ voor Willy Demollin (collecte)/ voor Peter Finders ( collecte)


ZONDAG 20 augustus: TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

8.30uur H. Mis voor Eed Volders/ voor de ouders Olislagers-Spobeck als gest. jaardienst
11.15uur H. Mis voor Hans Schoonbrood als jaardienst/  voor Agnes Pelzer-Baltus / voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian/ voor Jean Marnette ( coll.)/ voor de familie Kallen-Frijns en familie Coenen-Niël


PAROCHIEKRONIEK

Overleden: Paula Laeven-Bischoff, Langedael, in de leeftijd van 93 jaar.
Tonie Schreuder-Arets, Langedael, in de leeftijd van  81 jaar.  
Mogen zij rusten in vrede!