Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 28 oktober t/m 5 november 2023

ZATERDAG 28 oktober: H. SIMON EN JUDAS, apostelen

Dat de Kerk deze apostelen samen viert, heeft te maken met de overlevering dat zij beiden op dezelfde plaats en  tijd de marteldood zouden zijn gestorven. Simon was afkomstig van Kana en had de “bijnaam” de ijveraar. Judas, ook Taddeüsgeheten, is de apostel die bij het Laatste Avondmaal aan Jezus vroeg waarom Hij zich alleen aan zijn discipelen en niet aan de wereld zou openbaren.

18.30uur Avondmis voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Peter Finders (collecte) 


ZONDAG 29 oktober: DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

8.30uur H. Mis voor Maria Hellebrand ( verjaardag)/ voor overleden ouders en grootouders
11.15uur H. Mis voor Jacob Sterck als jaardienst/ voor Fer Frings


MAANDAG 30 oktober: GEDACHTENIS VAN DE ZALIGE MARIA TERESA TAUSCHER.

Als dochter van een Lutherse dominee kwam zij op haar zoektocht uiteindelijk uit bij de Katholieke Kerk. Daar vond zij wat zij zocht: met name in het mysterie van Jezus’ heilig hart. Zij zette zich voornamelijk in in de zorg voor kleine kinderen, die de liefde van ouders of familie moesten missen. Zij stichtte een nieuwe congregatie: De Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus.

19.00uur Avondmis


DINSDAG 31 oktober:

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie


WOENSDAG 1 november: HOOGFEEST VAN ALLERHEILIGEN.

11.15uur “Heiligen waren mensen zoals wij” plechtige Hoogmis, opgeluisterd door het Koninklijk Mannenkoor Cecilia en het CCK-Koor. In deze viering worden de overledenen herdacht die ons sinds Allerheiligen 2022 ontvallen zijn en vanuit onze St. Pauluskerk naar hun laatste rustplaats werden begeleid.

Misintenties voor: echtel van Benthem-Senden als gest. jaardienst/ voor de ouders Alfons en Elisabeth Dresse-Mertens en Willem Thewissen-Blezer als gest. jaardienst/ voor de ouders Leo en Tiny van de Laar-Franzen als gest. jaardienst/ voor Gerard Belleflame als gest. H. Mis/ voor Siem Schrouffals gest. jaardienst/ voor Willy Volders als gest. jaardienst/ voor Maria Willems-Leenders (verjaardag)/ voor Annie Nicolaije en familie/ voor de ouders Giel en Nellie Steinschuld-Moison en schoonzoon Toon/ voor Alfons Goorden


DONDERDAG 2 november: ALLERZIELEN

19.00uur Gezongen Requiemmis door de Schola Gregorianum.
In deze mis worden alle gelovigen die ons sinds Allerheiligen 2022 ontvallen zijn en vanuit onze kerk naar hun laatste rustplaats werden begeleid, herdacht!

Misintenties voor de grootouders en ouders Hollard-Scheffers/ voor de echtel. Ad en Betty Vissers-Hollard/ voor Rob Hollard/ voor John Spiekerman-van Wezelenburg/ tot bijzondere intentie uit dankbaarheid.

In de namiddag wordt de eerste-vrijdag-communie aan zieken en thuis zittenden gebracht!


VRIJDAG 3 november: H. HUBERTUS

De verering van de heilige bisschop Hubertus is vooral verbonden met de jacht en het verhaal van het hert dat tijdens de jacht, waaraan hij deelnam, voor hem verscheen met een kruis in het gewei. Voor Hubertus werd het zijn bekeringsmoment. Aanvankelijk leefde hij als kluizenaar, daarna werd hij priester en uiteindelijk bisschop. De verering van de heilige Hubertus in de wijde omgeving van Maastricht en Luik mag een uitnodiging zijn om hem te volgen in zijn toewijding aan God en mensen.

19.00uur Avondmis voor de echtel. Ben en Justie van Huygevoort-Bröcheler en Heinz Bröcheler/ voor Tiny Thewissen-Dresse ( naamfeest)


ZATERDAG 4 november: H. CAROLUS BORROMEÜS

Hij werd geboren in Arona in Italië in 1538. Hem wachtte een grootse carrière. Maar het loopt anders. Hij wordt priester en stammend uit het beroemde geslacht zoals de Medici, werd hij kardinaal. Hij was een ijveraar voor het ware geloof en bevorderde de verspreiding van de geloofskennis. Zo verscheen in 1566 de eerste Romeinse Catechismus.

18.30uur Avondmis voor Wiel en Margarethe Laschet-Souren als jaardienst/ voor de leden en overledenen van Zij Actief Vaals/ voor Hubert en Maria Kals-Krings en schoonzoon Willy Frank


ZONDAG 5 november: EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie
11.15uur HUBERTUS-MIS m.m.v. de Jachthoornblazers ‘St. Sebastianus’ uit Epen.

Misintenties voor: Anny Waelen/ voor Agnes Pelzer-Baltus/ voor Willy Demollin/ voor Lily Kohlen-Frederiks/ voor Giel Steinschuld( verjaardag)