Skip to main content

VOOR DE KERK VAN MORGEN - KERKBALANS 

samen

Onder het motto 'GEEF vandaag voor de Kerk van morgen' wordt dit jaar van 13 tot 27 januari door de gezamenlijke kerken de actie 'KERKBALANS' gehouden. KERKBALANS is de landelijke actie, waarmee door de katholieke parochies samen met de protes­tantse gemeenten aan­dacht wordt gevraagd voor hun pastorale en financiële situatie. Het is de landelijke actie, waarin de kerken samen actie voeren om het parochiële leven moge­lijk te maken via actieve deelname als vrijwilliger in de parochie/gemeente en verder via een vaste kerk­bijdrage. Het is voor ons dus vooral een uitnodiging aan alle paro­chianen om hun ver­ant­woor­delijk­heid voor de paro­chie tot uitdrukking te bren­gen. Want de parochie is ons wat waard: onze eigen tijd en ook een geldelijke ondersteuning.
De parochie zijn wij immers samen. 

shoppen? 

kerkbalans 2024 Paulusparochie VaalsEr bestaat tegenwoordig het werkwoord 'shoppen'. Van de moderne mens wordt vaak gezegd, dat hij/zij de mentaliteit heeft van een winkelend iemand. Hij/zij voelt zich niet vast met een vaste instel­ling of winkel of vereniging verbonden, maar hij/zij kiest wat hij/zij op dat moment het leukste vindt of wat hem/haar het aangenaamst in de oren klinkt. De mening wordt vaak bepaald door wat op de tv het meest wordt aangeprezen of wat juist in de mode is. Deze houding komt men tegen op de verschillende terreinen van het leven. Er wordt gewin­keld, waar de prijsvechters de beste aanbiedingen heb­ben ten koste van de kleine zelfstandige winkelier, maar ook op andere terreinen wordt er 'geshopt'. 

even en dan weg?

Als een vlinder vliegt men langs de diverse bloemen en pikt overal iets mee, zonder er iets voor terug te doen. Even bij de harmonie en daarna weer weg. Even bij sport en daarna weer weg. Even bij de schut­terij en daarna weer weg. Even bij paardrijden en daarna weer weg. Telkens zonder iets terug te doen. Ook op het gelovige terrein van de parochie kan men dit vaststellen. Maar ieder die nadenkt, zal concluderen, dat wij zo de parochie en de Vaalse gemeenschap niet leefbaar houden. Zo ver­liezen wij vroeg of laat onze harmonie, onze sportver­enigin­gen, ons koor, onze schut­terij en ook onze paro­chie. 

mogelijk maken

Als wij willen, dat dit alles blijft bestaan, zullen wij niet enkel ervan mogen profiteren, maar ze ook mogelijk moeten maken. Wie wil, dat de jeugd in sport, spel of muziek zich kan ontwik­kelen en wie wil dat er voor jong en oud plaatsen van ontmoeting zijn, zal het vereni­gingsleven steunen. Wie weet, dat het mens­-zijn geen nattevingerwerk is en dat de mens niet van brood alleen leeft, maar ook behoefte heeft aan oriëntatie en diepgang in het leven en aan Gods zegen, zal ook de parochie mogelijk willen maken. Wie ge­looft en aan God de eer wil brengen die Hem toekomt, wie het belang­rijk vindt om na te denken over de vragen waar het op aankomt in het leven, zal de betekenis van de parochie erkennen en haar door eigen actieve deelname en met een bijdrage ondersteunen. 

binnenkant

Het leven heeft ook een binnenkant. Daar gaat het om de levens­vragen: Wat maak ik van mijn leven? Wat doe ik met mijn geloof? Voeg ik als christen iets toe aan het geluk van mensen en zet ik mij in om een betere wereld tot stand te brengen? Ga ik mee in deze zich verhardende wereld van macht en concur­ren­tie, van genot en ver­tier, omdat ik meen, dat er na de dood toch niets meer zou zijn? Of wil ik de Kerk met haar evangelische boodschap doorgeven aan de generatie van morgen? Wil ik het vlindergedrag doorbreken en bouwen aan een samenleving, die herken­baar is aan solida­ri­teit, naasten­lief­de, verge­ving, ver­zoening, trouw en aan geloof in het eeuwig leven? En wil ik deze koers herken­baar maken door er het levens voorbeeld naast te plaat­sen van Jezus Christus, naar wie ik en wij allemaal ons christen noemen? Maar: kunnen we wel ontdekken wat Hij bedoelt, zonder ons te verdiepen in Jezus’ leven, Zijn menta­liteit en zonder Zijn woorden weer te beluiste­ren? Daarom ook een welkom in vieringen op zondag en op weekdagen. 

koersvast

Wie iets belangrijks als levensoriëntatie en geloof wil doorgeven, zal de parochie ondersteunen door eigen inzet en door de kerk­bijdrage. Niet even shoppen en dan weer weg, maar door de oproep waar te maken: 'Je kunt op me rekenen en ik doe mee met de kerkbijdrage vanwege de Kerk van morgen'.

Dr. Hub Schnackers, em.

GEEF vandaag voor de kerk van morgen! 
NL33 RABO 0152 5978 24