Skip to main content

VASTELOAVEND

geschreven op
07 februari 2024

D’r vasteloavend is wèrm in ’t lank.

Doavuur jeet noen alles aan de kank.
Vuur wille oos ins richtieg amuziere
en niet langer blieve lamentiere
uvver crisis en anger miensjliech leed
umdat me doa doch nuuks aa verändere deet.

Os Vols is noen jael, jrung en roët vaan kluur.
Sjlingere en vaane hange vaan duur bis duur.
D’r vasteloavend jeet bejinne.
Vuur junt danse en zinge en sjpringe.

Antoon I, dae is oesjeroffe als ozze Jrensulleprins.
Ing sjtaatser prins me nurgens angesj vinge kins.
’t Alexandra hilt hem als hofnar d’r sjpijjel vuur.
En daan kriegt hae vaan alling ing roë kluur.
Dae spijjel kaan nemlich nit lijje
mèr zaal ooch jinne bedrijje.
Vaan d’r spijjel kanne vuur de woarheed verdrage
Wat inge angere nit tse zaage ziech zow waage.

Doa is evvel nog inge angere kloep
Dat is d’r angere vasteloavensgroep
Als de raenpiette zunt ze wiet en breed bekankt
in Vols en in het janse limbugse lank.
Prinses Jessica is vuur hun dis joar d’r baas heij,
En d’r Paul is als hofnar ooch vaan de partij
Wenn de Jrensuule livver de beerjlaser losse klinke
junt de raenpiete alling mar raenwasser drinke.
Zoe blieve ze nutter en braaf
En aaf en tsow klinkt ins een sjtil alaaf, alaaf.

De jekke daag junt noen bejinne
mit danse, mit zinge en mit sjpringe.
Op d’r zondigmorje viere vuur de vasteloavendsmes
en donao bejint ’t vasteloavendsfes.
Um elf minute noa elf is d’r tsiet dat de mes bejint
Koom op tsiet, wae ziech vuur ing plaatsj dringt.
Bliet nit hinge haange in de kirch, bis ’t is jedoa.
Veuraa kint uur miech ooch besser versjtoa.

Iech wil uuch allemoal inlane um in de kirch tse zië.
Dat iech uuch zoe winnig zië, deet miech ee biesje wië.
Mer ik wil uuch jeer vaan hatze verjaeve.
D’r broecht nit bang tse zie en ängstliech tse baeve.
D’r Herjot hat taege miech jezaat:
“Leeve Hubèt, doech nit zoë fanaat.
Die jong luuj die koome vleich jet sjpieder
Doe alling woars in de kirch ummer jet ierder.
Doavuur bis doe ooch vuur alle luuj d’r pastoër.
Doarum nit klaage en zit noen nit zoë in d’t troër.
Blief ummer jeleuve in ’t jowwe bei de jong luuj
Dat jiët hun werm mot, sjpieder, mer ooch huuj.

Drum, leef luuj, wil ooch iech mit uuch vasteloavend viere
en jet humoor vaan uuch liëre.
Ing jow wietz en inge jekke sjlaag
En doabei daan nog inge vruntelieche laach.

Op aschermitwoch is d’r vasteloavend daan jedoa
Daan kint uur um ein äskruuske vroage joa.
D’r schmink is daan voet, mèr de ooge zunt miëtstens nog blau,
Ing heesje stim hat daan jidderinge bau.

kerkbalans 2024 Paulusparochie VaalsVuur wille daan vroage um ein kruutsje aan d’r Herrjot
en vuur beloave Hem dat Hae niemals nog jet kunt tse kot
dat vuur noe richtiech vaaste wille joa.
en aan erm luuj wille dinke, hei en ooch doa.
Vuur bekinne, dat vuur ooch mèr luuj zunt, erm en schwaach,
mèr oos doch wille inzette veur de jow zaach:
“Och Heer, ontferm uuch uvver os.
Pak oos bei de hank en loss oos toch nie mie los.”

D’r Herrjot is doavaan gans gereurd en veult sich je-ïert.
Zoeveul jowwe wil, dat woar Hem nog nie passiert:
Zoe wunsj iech als pastoër uuch sjun daag
En doanoa ee äsjkruutsje went ’t maag.
Pastoër Hubèt d’r Iesjte,


GEWIJZIGDE MISTIJDEN
Op dinsdag wordt de H.Mis gevierd om half negen in de sacristie. Op Aswoensdag vieren we Eucharistie om 19.00 uur. Alle carnavalisten zijn apart uitgenodigd voor het askruisje.
Tijdens de carnavalsdagen zal de kerk gesloten zijn.

ASWOENSDAG - VASTENDAG
Tijdens de avondmis van aswoensdag is iedereen welkom om het askruisje te ontvangen. Daarmee willen wij beleven, dat wij een tijd van soberheid beginnen. Wij willen onder ogen zien dat het leven ook een ernstige kant heeft. Het is goed om ons bewust te zijn, dat de meesten van ons in luxe en overvloed leven, terwijl er wereldwijd zovelen in armoede moeten rondkomen. Wij willen daarom werk maken van de deze veertigdaagse vastentijd.
Wie volwassen is en gezond, wordt uitgenodigd om op Aswoensdag sober te eten. Het is bovendien ook gezond om 40 dagen lang een sobere leefstijl aan te nemen. Het is goed voor het lichaam en het sterkt onze wil.