Skip to main content

DANK

geschreven op
04 april 2024

Wij mogen terugzien op een aantal goed verzorgde vieringen in de Goede Week en rond Pasen. Liturgisch is Pasen het hoogtepunt van het kerkelijke jaar. Vandaar die bijzondere aandacht.

Een woord van erkentelijkheid is op zijn plaats voor alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de devote en plechtige vieringen. Dank aan het zangkoor, dank aan de acolieten, dank aan de lectoren, dank aan de kerkbestuursleden als kosters. Dank aan de bloemengroep. Dank aan allen die de kerk hebben gepoetst. Dank aan degenen die ik niet heb opgesomd. Dank.

ONZE PAROCHIE

Wanneer wij over 'de parochie' spreken, dan wordt dit snel beperkt tot nog te verwachten pastoor en de andere leden van het kerkbestuur'. Maar het besef moet groeien: de parochie zijn wij allen samen. Verbreding van de parochie is noodzakelijk.

wij

Wij zijn als st. Paulusparochie de geloofsgemeenschap die samen­komt om hier in Vaals Kerk te zijn. Wij komen samen in onze mooie parochie­kerk. Maar hoe smaakvol een kerkge­bouw ook mag zijn ingericht, het is en blijft uiteinde­lijk slechts een stenen gebouw, doods en koud, als het niet gevuld is met mensen, die zich op uitnodi­ging van Jezus Christus verzamelen rond het altaar; als niet de stemmen weer­klinken van gebed en zang, die uiting geven aan hun geloof in God en die de warme sfeer schep­pen, waarin een mens zich thuis kan voelen en de verbondenheid ervaart met allen die deelnemen aan dezelfde viering. 

geloof

Dat kerkgebouw heeft een wezenlijke plaats in ons gelovig leven. Het is de plek waar wij meer dan elders belijden en beleven, dat God bij ons leven hoort. Het is de plaats waar wij een kindje ten doop houden. Het is de plaats waar wij afscheid nemen van onze overleden vader of moeder, van broer of zus of kind, van buur of goede vriend(in). Het is de plaats waar kinderen de eerste keer te communie komen. Het is de plaats waar een jongen en een meisje aan elkaar de trouwe liefde voor het leven beloven en Gods zegen vragen over hun jawoord. Het is de plaats waar wij eens zomaar naar toe kunnen gaan om er een kaars op te steken. Het is de plaats waar wij eens in stilte kunnen bidden en alles wat het leven ons brengt, aan God kunnen voorleg­gen. Het is de plaats waar wij God onze hulde brengen, omdat God het verdient. Het is de plaats waar wij ons bewust worden van onze christelijke opdracht in deze wereld.

kerk

Al vaker is gebleken: wie aan het kerk­ge­bouw komt, komt aan de harten van de mensen. Het kerkgebouw heeft voor de mensen een emotionele betekenis. Een heilige plek in hun midden. Wat een­voudig zeggen wij: "Daar woont God". Ook mensen, die weliswaar niet trouw kerken, willen toch, dat de kerk er is als het huis van God. Want zij willen niet, dat God uit hun woonplaats ver­dwijnt. 

Dat hoge kerkge­bouw, dat uit­steekt boven de andere huizen wijst naar de hemel. Het wil ons duidelijk maken: "Er is meer tussen hemel en aarde. Sta een stil bij de diepere levens­vragen van leven en dood, goed en kwaad, schuld en vergeving". Levensgeluk is meer dan koop­kracht en behoeftebevrediging. Wij zoeken naar een antwoord naar het waarom van ons bestaan. In de prediking, in het persoonlijk gesprek willen we ons hart open stellen voor Jezus, die het leven­de antwoord is op onze diepste vragen en het levensvoorbeeld voor ons menselijke handelen. 

pastorale zorg

De parochie is een mensengemeenschap, die vanuit haar geloof zorg en aandacht heeft voor elkaar: aandacht voor zieken, eenzamen, voor rouwenden, voor kerkelijken en niet-kerkelijken. Dat is niet alleen de taak van de pastoor. Een parochie mag niet in elkaar zakken als de pastoor er niet meer is. Het is ons aller taak, daar zorg voor te dragen en taken te vervullen.

even voorstellen Dr. Hub Schnackers emeritusdaar hoor ik bij

De parochie zijn wij allemaal samen. Wij moeten ons ervoor verantwoor­delijk voelen en en we moeten willen helpen om er zorg voor te dra­gen. Die zorg kan op verschillende manieren vorm krijgen. Of een parochie vitaal is, blijkt uit het aantal mensen die 'pro Deo' zich voor diverse taken in de parochie beschikbaar willen stellen. Gelukkig is er een vaste groep van beschikbare mensen. Maar uitbreiding en verjonging is zeer noodzakelijk. Het kan zijn voor verschillende taken: Iets meer op de voorgrond als lector, of voor kosterwerk. Het kan op de achtergrond als lid van de poets­groep of bloemengroep. Ieders bijdrage is de moeite waard. Welkom.

Dr. Hub Schnackers, em.