Skip to main content

P I N K S T E R N O V E N E 

geschreven op
14 mei 2024
wat is een novene?

Ik neem niet aan dat nog ieder kind weet wat een novene is. Voor de oudere generatie was dat een regelmatig terugkerend gebeuren, dat er negen dagen achter elkaar voor een bepaalde intentie werd gebeden. Meestal was het een intentie die mensen sterk bezig hield, zoals de genezing van een ernstige ziekte. Of er werd gebeden om werk te krijgen in tijd van werkeloosheid. Zoeveel soorten novenen als er intenties zijn.

oorsprong van de novene

Het woord 'novene' verwijst naar de negen dagen tussen Hemel­vaart en Pinksteren. Zoals ons de Handelingen van de Apostelen vertellen, is Maria negen dagen lang samen met de apostelen samen en wordt er gebeden om de heilige Geest te mogen ontvan­gen. Dit gedurende negen dagen herhaald gebed is daarna tot een vroom gebruik geworden om dringende zorg aan God toe te vertrouwen. Zeker in de tijd, waarin de mens duide­lijk wist, dat wij het leven niet naar onze hand kunnen zetten, vertrouwde hij/zij zich toe aan God en hoopte op verhoring van zijn/haar gebed. 

vertrouwen

Het valt op, dat bij de tegenwoordige geloofsterugloop het bezoek aan bedevaartplaatsen niettemin stijgt. Wie op een gewone zondagmiddag het Gerardusoord Wittem bezoekt, staat versteld van de drukte. Mensen, jong en oud, komen er om een kaars aan te steken. Men kan er verbaasd over staan, maar tegelijkertijd is het ook begrijpelijk. Zorgen hebben mensen altijd gehad en zullen zij ook altijd hebben. Natuurlijk zijn er mensen die menen, dat wij alles zelf moeten zien te regelen in het leven, maar de ervaring leert, dat niet alles te regelen valt. Zo gaan kinderen eigen wegen. Ze staan niet toe, dat ouders zich ergens mee bemoeien. Het enige wat ouders kunnen doen is een kaars opsteken en op God vertrouwen. Gebed is geen betaalmiddel bij God, maar het is de uitdrukking, dat je alles aan Hem uit handen geeft. God zal je op een of andere wijze helpen. Hij zal, zoals Jezus het ons uitlegde, je minstens zijn heilige Geest schenken. 

pinksternovene

Bidden om de heilige Geest? Waarom? Waartoe? De heilige Geest is de Geest die Jezus vervulde en die Hem tot die bijzondere per­soon maakte zoals wij Hem kennen. In Jezus is Gods liefde per­soonlijk in ons midden gekomen en deze goddelijke nabijheid blijft door de heilige Geest. De heilige Geest trekt met ons mee door het leven. Zo vaak helpt Hij ons of kunnen wij Hem aanroe­pen. Het leven is zo ingewikkeld geworden. Wij kunnen zoveel naar onze hand zetten, maar die keuze moeten wij dan ook verant­woorden. Is alles moreel goed wat zich als mogelijkheid aan ons aandient? Bovendien willen wij ook iets moois van het leven maken. Dan voelen wij ons vaak machteloos en moedeloos. 

gebed:

Kom heilige Geest, vervul de harten uw gelovigen

en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. 

Zend Uw Geest uit en alles zal worden herschapen

En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen

God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen 

door de verlichting van de heilige Geest onderwezen.

Geef dat wij door diezelfde Geest 

de ware wijsheid mogen bezit­ten

en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen.

Door Christus, onze Heer. Amen.