Skip to main content

P R O C E S S I E 

welkom

“Trekt mee met onze Sacramentsprocessie!” Met deze oproep willen wij onze Sacramentsprocessie onder de aandacht brengen. “Trekt mee…!”

Zo vaak wordt er door de straten getrokken. De ene keer trekt onze harmonie door de straten. Zij begeeft zich altijd in formatie en gelid naar haar bestemming. Op tweede Pinksterdag trok de schutterij door onze straten, want men wilde zich laten zien aan de burgerij en aan de vooraanstaanden onder hen. Ook kennen wij optochten, zoals de Carnavalsoptocht. En ook de processie trekt uit. Het is een soort ommegang. Want naar aanleiding van Sacramentszondag maakt de parochie een soort omgekeerde beweging. Terwijl normaal gesproken de parochianen uitgenodigd worden om in het kerkgebouw samen te komen rond het altaar waar de Heer Jezus in ons midden komt in de Eucharistie, treedt de gemeenschap nu naar buiten en samen met het heilig Sacrament vormt zij een stoet die door de straten trekt. 

voor iedereen

“Trekt mee…!” Wij trekken door de straten. Het zijn gewone straten met gewone huizen, waarin gewone mensen wonen. Voor deze gewone mensen willen wij als parochie er zijn. “Ieder huisje heeft zijn kruisje,” zeiden de oude mensen. Dat was vroeger al en dat zal nu niet anders zijn. Vereenzaming is een maatschappelijk probleem geworden. Verder weten we, dat op dit ogenblik 1/3 van de huwelijken en andere samenlevingsvormen het moeilijk heeft. Voor hen wil de processie een gebaar zijn, dat ons deze nood bezig houdt. Te vaak denkt men, dat de Kerk allen veroordeelt, die in hun ideaal zijn mislukt. Natuurlijk houdt de Kerk een ideaal hoog, maar zij heeft ook de taak zich met maatschappelijke vraagstukken bezig te houden en mensen met hun levensvragen nabij te zijn. Jezus beperkte zijn omgang niet tot de keurige mensen alleen. Hij ging binnen bij de tollenaar Zachæus en sprak met hem. Hij gaf aan Maria Magdalena haar eigenwaarde terug, ook al kreeg Hij misprijzend commentaar. Jezus had juist moeite met degenen die zich als keurig presenteerden en zich boven anderen verheven voelden. Hij ontmaskerde hen en prikte hun vooroordelen door met de woorden: “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.” Daarom is het goed, dat de processie door onze  straten trekt, langs de deuren van gewonemensenhuizen. 

eerbied

“Trekt mee…!” Natuurlijk mag het ook een gewoon feest zijn met onze harmonie en haar processiemarsen, met sacramentsliederen, met onze communicanten en hun ouders, met veel vlagvertoon, maar ook met eerbied voor het heilig Sacrament. Het is daarom traditie om voor het raam een kruisbeeld, een Heilig Hartbeeld, een Mariabeeld of ander heiligenbeeld te plaatsen of gewoon een kaars voor het raam te laten branden. 

In mijn woning in Bocholtz heb ik een ets van de Limburgse kunstenaar Sjef Hutschemakers en een ets van de van huis uit Drentse kunstenaar Dirk Oosterkamp. Beide etsen beelden de “Bronk” oftewel de Sacramentsprocessie uit. Beide kunstenaars hebben oog voor het volkse tafereel, dat een processie ook is, maar vooral drukken beide artiesten hun geloof uit in het heilig Sacrament. In een interview noemt Sjef Hutschemakers de processie  een feestelijke uiting van het geloof in de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. Dit “pronken” met het Allerheiligste ontroert deze Limburgse kunstenaar altijd weer. “Dit kleine witte rondje is mijn inspiratie: Het lichaam van Christus,” zo getuigt hij. 

Wij houden de Bronk. Wij pronken. Daarom versieren wij onze huizen met vlaggen. In de straten staan processievaantjes langs de weg. Er zijn rustaltaren met veel bloemen opgebouwd. Er wordt gemusiceerd, gezongen. Er mag ook geknield en gebeden worden, want gebeden wordt er helaas niet zoveel meer tijdens onze processie. Bij elk rustaltaar zal daarom steeds Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader gebeden worden. Het zijn onze meest vertrouwde gebeden. Waarom zouden wij die niet bidden? Waarom niet knielen als het nog kan ? De processie mag niet louter folklore zijn, geen opgezet vogeltje dat dood is, maar laat de processie de uitdrukking zijn van een levend geloof. 

samen

“Trekt mee…!” Iedereen kan achter het heilig Sacrament aansluiten. Wij mogen gelukkig op een vaste groep deelnemers aan de processie rekenen. Maar men hoeft niet persé namens een vereniging mee te trekken. Iedereen is welkom om aan te sluiten achter het heilig Sacrament  zoals moeders/vaders met kinderwagens, bolderwagentjes met peuters, scoutmobiles, rollators enz… Iedereen is welkom.

Bij goed weer zal er op het kerkplein na afloop nog gelegenheid tot ontmoeting zijn met koffie/thee en nog wat.

Dr. Hub Schnackers, em.